THE SCHOOL OF MY DREAMS!

 

În urma analizei rezultatelor obținute la evaluările naționale am constatat că 40% din elevii unității noastre sunt sub nivelul cerințelor. Am identificat principala cauză care a condus la aceste rezultate: slaba preocupare pentru învățătură din cauza lipsei motivației și din cauza mediului familial din care provin. Astfel, dorim să producem o schimbare prin dezvoltarea resurselor umane a școlii beneficiind de participarea la proiecte europene.

Școala Gimnazială nr 1 Ip este instituție publică de învățământ de stat care cuprinde patru structuri școlare din raza comunei: structura Cosniciu de Jos, structura Zăuan și structura Cosniciu de Sus, Școala Ip  având personalitate juridică. Aparține mediului rural, iar elevii școlii provin din familii din mediu social și economic diferit, unii făcând parte din familii vulnerabile, necesitând astfel o folosire variată a materialelor și a metodelor didactice în procesul instructiv-educativ.Această intituție servește educația copiilor preșcolari -106, primari – 174 și gimnaziali – 178. Educația lor este asigurată de 42 de cadre didactice calificate.

Instituția noastră funcționează în limbile de predare română și maghiară; multicultural, populația școlară este alcătuită din maghiari, slovaci, rromi. „O școală pentru toți, o școală pentru fiecare” este sloganul școlii și promovăm egalitatea în rândul elevilor.

Lipsa abilității cadrelor didactice de a determina motivație pentru învățătură  elevilor preșcolari și școlari care implică grupuri vulnerabile din unitatea noastră, constituie nevoia reală pentru a realiza progresul tuturor elevilor.

Principalele obiective ale proiectului nostru sunt:

O1 – dezvoltarea competențelor a 14 cadre didactice care predau la ciclul preșcolar, primar, gimanzial, de proiectare, organizare, desfășurare și evaluare a activităților atractive la grupele și clasele instituției noastre;

O2 – dobândirea competenței de a lucra în echipă pentru îmbunătățirea rezultatelor la evaluările naționale la toți copiii din unitate, în special la cei care provin din medii vulnerabile-40%;

O3 – aplicarea cunoștințelor teoretice în practică prin realizarea de activități motivaționale pentru toți elevii școlii noastre.

Participanții implicați sunt 14 cadre didactice și 1 cadru didactic auxiliar, licențiate în pedagogie și specializările: română-engleză, matematică, educație fizică, istorie-geografie, biologie, chimie, religie, administrație aceștia optând pentru:

– curs structurat – 7 profesori. Nevoia lor este de formare profesională în vederea creșterii motivației elevilor pentru învățătură.

-job-shadowing – 7 profesori. Nevoia acestor profesori este de a observa în mod direct activități și metode inovative utilizate în cadrul activităților instructiv-educative.

Diseminarea proiectului se va realiza prin următoarele activități:

a)Activități: masă rotundă, atelier de lucru

Grup țintă: cadre didactice de la Școala Gimnazială nr 1 Ip

Obiectiv: transmiterea cunoștințelor dobândite în urma mobilității

Rezultate: însușirea metodelor, activităților, formelor, procedeelor noi, atractive de către toate cadrele didactice

b)Activitate: interasistențe

Grup țintă: cadre didactice

Obiectiv: folosirea metodelor, procedeelor, activităților atractive în vederea creșterii motivației elevilor

Rezultate: măsurarea cunoștințelor dobândite ce au fost aplicate și contribuirea la progresul elevilor

c)Activitate: editarea unei broșuri, fotografii, înregistrări video

Grup țintă: comunitatea locală, asociația parteneră, alte școli din județ, utilizatori e-Twinning

Obiectiv: promovarea experienței dobândite prin cooperare cu parteneri europeni

Rezultate: promovarea imaginii școlii și a proiectelor europene.

Activitățile de diseminare vor avea loc în Școala Gimnazială nr 1 Ip, în cursul anului școlar 2017-2018.

În urma activităților desfășurate, 14 profesori vor fi satisfăcuți profesional, evolând în domeniul educației. Prin acest proiect se va obține îmbunătățirea calificării cadrelor didactice, va aduce beneficii comunității locale. Vor fi capabili să determine motivația elevilor pentru învățătură prin diferite activități, metode și procedee dobândite. În rândul cadrelor didactice, se vor dezvolta relații interpersonale și relațiile școlii cu comunitatea locală.

Elevilor, 458 la număr, li se va forma o atitudine pozitivă pentru educație, implicându-se toți cu plăcere în activități, concursuri, olimpiade. Vor avea rezultate mai bune la evaluările naționale, ceea ce va duce la  progres și o mai bună integrare în mediul european.

14 cadre didactice vor fi competente să proiecteze, organizeze, desfășoare și să evalueze activități atractive la grupele și clasele instituției, în special grupurilor cu oportunități reduse.

Ei vor reuși să lucreze în echipă, inclusiv cadrele didactice care nu au participat la proiect pentru a avea rezultate bune la evaluările naționale.